Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik

1. AMAÇ


Tüm müşterilerimiz, üye, tedarikçi, ziyaretçi, kullanıcı ve çalışanlarımız dahil olmak üzere gerçek kişilerin kişisel verilerinin ve faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz bütün kişisel verilere ilişkin verinin işlenmesi, saklanması, aktarılması ile Farmarenk Bilişim ve Danışmanlık LTD.ŞTİ. tarafından nasıl işlendiğine dair açıklamayı kapsamaktadır. Kişisel verilerin korunması amacı ile ilgili verinin niteliğinin gerektirdiği tüm idari ve teknik koruma tedbirleri, yürürlükteki mevzuat ve güncel teknolojiye uygun şekilde yapılmaktadır. Bu metin, ticari, tanıtım-pazarlama veya sosyal sorumluluk ve benzeri faaliyetlerimiz sırasında paylaşılan kişisel verilerin KVKK' da anılan ilkeler çerçevesinde işlenmesi, saklanması, aktarılması ve silinmesi ya da anonim hale getirilmesine dair izlediğimiz yöntemleri açıklamaktadır.

2. KAPSAM


Ziyaretçilerimiz, Müşterilerimiz, iş bağlantılarımız, iş ortaklarımız, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, üyelerimiz, üçüncü kişiler de dahil olmak üzere Farmarenk Bilişim ve Danışmanlık LTD.ŞTİ. tarafından işlenen tüm kişisel veriler bu kapsamdadır.

3. TANIM ve KISALTMALAR


Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddütte yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onay.
Anonim Hale Getirme : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.
Çalışan : Şirket Personeli.
Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Özel Nitelikli Kişisel Veri : Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, sağlık bilgileri, parmak izi, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.
Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Veri İşleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi.
KVKK : 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

KVKK Politikası : Farmarenk Bilişim ve Danışmanlık LTD.ŞTİ. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası.
İyileştir : Farmarenk Bilişim ve Danışmanlık LTD.ŞTİ.’e ait tüm mevcut uygulamalar, dijital platformları - web siteleri ve Satış işlemleri yapılan İyileştir Platformu

4. ROL VE SORUMLULUKLAR


Yönetim Kurulu, KVKK Politikasına, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi, denetimi ve işletilmesinin üst gözetiminden sorumludur. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Yönetim Kurulu, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası oluşturulmasının, uygulanmasının ve gerektiğinde güncellenmesinin sağlanması konusunda yetkili onay mekanizmasıdır.

5. HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER


KVKK uyarınca veri sorumlusu olarak kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamında hukuki yükümlülükler aşağıda sıralanmıştır:
Farmarenk Bilişim ve Danışmanlık LTD.ŞTİ. Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceğine, aktarılacağına, kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğine ve aydınlatma yükümlülüğüne özen göstermektedir.
Farmarenk Bilişim ve Danışmanlık LTD.ŞTİ. olarak uhdemizde bulunan kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için mevzuatta öngörülen idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

6. KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI


Kişisel veriler; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgilerdir.
Kişisel verilerin koruması sadece gerçek kişiler ile ilgili olup tüzel kişilere ait, içerisinde gerçek kişiye ilişkin bilgi içermeyen bilgiler kişisel veri koruması dışında bırakılmıştır. Bu nedenle işbu KVKK Politikası tüzel kişilere ait verilere uygulanmaz .
Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları ile kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyelikleri, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir.

7. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ


Verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için veri işleme prosedürlerimizde gerekli tedbirleri alırız. Kişisel Veri Sahibi' ne de mevcut verilerini güncellemesi ve var ise işlenen verilerindeki hataları düzeltmesi için bize başvurulmasına olanak sunulmaktadır.
Yasal gereklilik olmadığı sürece özel nitelikte kişisel verileri işlenmemekte veya işlenmesi gerektiğinde konuya ilişkin açık rıza alınmaktadır.
Mevzuattaki birçok düzenleme kişisel verilerin belirli bir süre saklanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, işlediğimiz kişisel veriler ilgili mevzuatta öngörülen veya kişisel verilerin işlenme amaçları için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır.
Mevzuatta öngörülen saklama süresinin sona ermesi veya işleme amacının ortadan kalması durumunda kişisel verileri silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz.
Kişisel verileri aşağıda sayılan amaçlar kapsamında işlenmektedir.
Ticari Faaliyetlerin yürütülmesi,
Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde destek hizmeti sağlanması
Üyelerimizin/ziyaretçilerimizin tercih ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve verdiğimiz hizmetleri bu kapsamda şekillendirilmesi ve güncellenmesi.
Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirilmesi
İş başvurularının değerlendirilmesi
Şirket ile iş ilişkisinde bulanan kişiler ile irtibat sağlamak
Satış ve PazarlamaÇalışanlarımızın eğitim, gelişim ve kariyer süreçlerini desteklemek
Satıcı / tedarikçi yönetimi
Yasal raporlama yapmak
Faturalandırma
Farmarenk Bilişim ve Danışmanlık LTD.ŞTİ. Üyelik Sistemi' ni yürütmek
Farmarenk Bilişim ve Danışmanlık LTD.ŞTİ. çalışan adayları ve işverenler arasındaki iletişimi sağlamak
Kurumsal iletişimi sağlamak
Farmarenk Bilişim ve Danışmanlık LTD.ŞTİ. kampanyaları bireyselleştirmek ve ilgi alanlarına göre kampanya ve promosyon önerisi yapmak
Farmarenk Bilişim ve Danışmanlık LTD.ŞTİ. özelinde ürün satın alımı sonrası firma ile nakliye ya da teknik servis arasında irtibatı
sağlamak
SMS, Elektronik posta ile bülten göndermek, pazarlama faaliyetinde bulunmak ya da bildirimler de bulunmaktır.
Özel nitelikli kişisel veriler kanunlarda öngörülen ve KVK Kurulu'nun öngördüğü idari ve teknik tedbirler alınarak ve açık rıza var ise veya mevzuatın zorunlu kıldığı hallerde, tarafımızca işlenir.
Çerezler, internet sayfalarımız veya mobil uygulamalarımızın işleyiş biçimini ve kullanımını geliştirmeye yönelik olarak kullanılmaktadır. Dijital platformlarımızda geçirilen zaman daha verimli hale getirilmeye çalışılmaktadır. Bunlara ek olarak, internet sitelerimiz ve mobil uygulamalarımızda yapılan tercihlerin hatırlatılmasına yönelik bazı çerezlerden yararlanmakta ve bu sayede kullanıcıya kolaylık sağlamaktayız.
Dijital platformlarımızda yer alan çerezler üzerinden kişisel verilerinizi toplayabilir, topladığımız verileri işleyebilir, aktarabilir ve saklayabiliriz.
Kullandığımız çerezlere ilişkin detaylı bilgiye https://www.iyilestir.com/ ya da www.iyilestir.com/cerezler.html” alanından ulaşabilirsiniz.
Çalışan adayı olarak yapacağınız başvurular sürecinde bizlerle paylaştığınız özgeçmiş, diploma, fotoğraf, v.b. sair evrakta yer alan kişisel verilerinizi iş başvurunuzun değerlendirilmesi amacıyla işlemekte, saklamakta ve aktarmaktayız. Çalışan adayı olarak paylaştığınız kişisel verilerin işlenmesi, aktarılması ve saklanması işbu KVKK Politikası kapsamındadır.
Farmarenk Bilişim ve Danışmanlık LTD.ŞTİ. çalışanlarına ait kişisel veriler; işbu Politika dışında Farmarenk Bilişim ve Danışmanlık LTD.ŞTİ. İnsan Kaynakları ve muhasebe bölümü çerçevesinde toplanmakta, işlenmekte ve saklanmaktadır.
İyileştir sistemi üzerinden sağlanan sair üyelikler kapsamında aşağıda belirtilen bilgileraçık rıza ile alınmaktadır:
Ad,
Soyad ,
Adres,
E-Posta adresi,
Telefon numarası
Varsa Şirket Bilgileri,
SMS ile ve E-Posta ile bilgilendirme isteyip istemedikleri
Bu platform kapsamında kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi KVKK Politikasının 9. Maddesinde anlatılmaktadır.

7.1. İş Başvurusu kapsamında toplanan kişisel verilerin işlenmesi:

Başvuru formları, özgeçmişler ve aracı kurumlara yapılan başvurularla elde edilen kişisel veriler, iş başvurusunun değerlendirilmesi için kullanılmak üzere kayıt altına alınacaktır.
Kişisel verileri işleme ve gizlilik politikalarının incelenmesi tavsiye edilir.
Başvuru Formu ile başvuru yapanlar;
Kimlik bilgileri (isim, soy isim, doğum tarihi, TC. Kimlik no)
İletişim bilgileri (adres, elektronik posta adresi, telefon numarası vb.)
Eğitim bilgileri (mezun olunan okullar vb.)
İş deneyimleri
Yabancı dil bilgisi
Bilgisayar bilgisi
Sertifika
Referans
Fotoğraf
Sağlık verisi
Ehliyet/Seyahat edebilirlik vb. genel bilgilerini paylaşarak özgeçmiş oluştururlar.
Yapılan başvurunun niteliğine göre özgeçmiş oluşturan adaydan söz konusu işe ehil olup olmadığını değerlendirmek amacıyla yukarıdaki bilgiler talep edilir. Talep edilen sağlık bilgileri ilgili mevzuat kapsamında sadece istihdam amacıyla işlenmektedir.
Bu platform kapsamında kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi KVKK Politikasının 9. Maddesinde anlatılmaktadır. İş başvuru sürecinin olumsuz sonuçlanması halinde işveren ile paylaşılan kişisel verilerin işlenmesi ve veri güvenliği işverenin sorumluluğundadır.
Bir satın alma yapıldığında MÜŞTERİYE ait mali bilgiler, işlemin gerçekleştirilmesi için banka veya kredi kartı şirketleri gibi kişilere ve kurumlara aktarılır. Aktarılan veriler;
Kredi kartı numarası
Son kullanma tarihi
CVV2
Veya banka hesap bilgisi gibi ödeme amaçlarına ilişkin verilerdir.
Satın alma sırasında, müşteriye ait fatura ve ödeme bilgileri (Ad Soyad, TC Kimlik no, telefon numarası, fatura adresi), gönderilen faturalar ve üyelerden alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura tutarı, fatura numarası, fatura kesim tarihi gibi veriler alınır. Bu veriler; faturalandırma sürecini yönetmek, muhasebe, satış sonrası hizmetler, iletişim, pazarlama, denetim, kontrol, ödeme hizmet sağlayıcıları ile yürütülen süreçler kapsamında işlenir. Satın alma yapıldığında müşteriye ait mali bilgiler, işlemin gerçekleştirilmesi için banka veya kredi kartı şirketleri gibi tüzel kişilere aktarılır. Kredi kartı bilgileri, Farmarenk Bilişim ve Danışmanlık LTD.ŞTİ. veri tabanlarında tutulmaz.
Satış işlemleri ile uygulama dahilinde hizmet sonrası kalite takibi yahut şafhi başvuruların güvenliği ve sağlıklı şekilde uygulanabilmesi için ses kaydı alınabilir. Yukarıda anılan veriler KVKK Politikasının 8. maddesine göre aktarılır ve 3. kişilerle paylaşılır.
Bu platform kapsamında kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi KVKK Politikasının 9. Maddesinde açıklanmaktadır.

7.2. Kişisel verilerin işlenmesinde açık rızanın aranmadığı istisnai haller:

Aşağıda sayılan ve kanundan doğan istisnai hallerde açık rıza alınmadan kişisel verileri işleyebiliriz:
Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
Temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz için verilerinizi işlememizin zorunlu olması.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI


Kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK' da öngörülen karar ve düzenlemeler doğrultusunda hareket edilmektedir.
Mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli veriler İlgili Kişi 'nin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere tarafımızdan aktarılmaz. Kişisel veriler kural olarak İlgili Kişi 'nin açık rızası olmadan yurt dışına aktarılmaz.
Ancak KVKK’da yer alan 5 inci maddenin ikinci fıkrası ile 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin var olduğu durumlarda yurt dışında bulunan üçüncü kişilerin ancak:
KVK Kurulu'nun ilan ettiği yeterli korumanın olduğu ülkelerde bulunması;
Yeterli korumanın olmadığı ülkelerde yer alması halinde Türkiye'de ve söz konusu yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve KVK Kurulu'nun iznin bulunması;
hallerinde açık rıza olmadan kişisel veriler yurt dışına aktarılabilir.
8.1. Hizmetlerimizin sağlanması ve pazarlama faaliyetleri amaçlarıyla kişisel verilerin yurt dışına aktarılması:
İnternet sitesinin ve dijital platformlarının geliştirilmesi, anket yapmak, ziyaretçi ve üyelerin tercihlerine göre ürün ve hizmet çeşitliliğinin arttırılması, kullanıcı deneyimini ölçümlemek gibi amaçlar ile yurt dışında yer alan bunlarla sınırlık kalmamak üzere yurtdışı menşeli Microsoft Azure gibi ve buna benzer hizmet sağlayıcıları ile çalışmaktayız ve ilerleyen dönemlerde gelişen ve değişen imkan ile ihtiyaçlar doğrultusunda bu neviden başka hizmet sağlayıcıları çalışabilir, işbirliği yapabilir yahut sistemlere dahil olabiliriz.. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması hususunda iş birliği yaptığımız hizmet sağlayıcılarının ilgili politikalarının incelenmesi tavsiye edilir.

8.2. Kişisel verilerin aktarıldığı kurum ve kuruluşlar:

Kişisel veriler yukarıda açıklanan ilke ve kurallara göre aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlara aktarılmaktadır.
Tedarikçilerimize,
Nakliye ve Kargo firmalarına
Pazarlama ve satış hizmeti alınan ve sunan firmalara
Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına
Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine

8.3. Kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarılmasına ilişkin alınan tedbirler:

Kişisel verileri korumak üzere aşağıdaki işlemler yapılmaktadır.
Kişisel verilerin mevzuata uygun olarak işlenmesi ve saklanması için şirket içi teknik organizasyonu yapmak.
Kişisel verilerinizin saklanacağı veri tabanlarının güvenliğini sağlamak için teknik altyapıyı oluşturmak.
Oluşturulan teknik alt yapının süreçlerini takip etmek ve denetimlerini yapmak
Teknik tedbirleri periyodik olarak güncellemek ve yenilemek
Riskli durumlar yeniden incelenerek gerekli teknolojik çözümler üretmek
Virüs koruma sistemleri, güvenlik duvarı ve benzeri yazılımsal veya donanımsal güvenlik ürünleri kullanmak ve teknolojik gelişmelere uygun güvenlik sistemleri kurmak
Teknik konularda uzman çalışan firma ve/veya kişilerle iş birliği yapmak.

8.4. Kişisel verilerinizi korumak için:

Şirketimiz içerisindeki şirket ve iştirak çalışanları da dahil olmak üzere kişisel verilere erişim politika ve prosedürleri oluşturulmakta
Çalışanlarımızı kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde korunması ve işlenmesine ilişkin bilgilendirilmekte ve eğitilmekte
Çalışanlarımız ile yaptığımız sözleşmelerde ve/veya oluşturduğumuz Politikalarda, şirket çalışanlarımız tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi durumlarında alınacak tedbirleri kayıt altına almaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI


Kişisel veriler mevzuatta öngörülen saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerin işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanmaktadır.
Kişisel verileri birden fazla amaç ile işlediğimiz hallerde, verinin işleme amaçlarının ortadan kalkması veya İlgili Kişi'nin talebi üzerine verilerin silinmesine mevzuatta bir engel olmaması durumunda veriler silinir, yok edilir veya anonimleştirilerek saklanır. Yok etme, silme veya anonimleştirme hususlarında mevzuat hükümleri ve KVK Kurul kararlarına uyulur.

9.1. Kişisel verilerin saklanmasına ilişkin alınan tedbirler:

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi için teknik alt yapılar ve bunlara ilişkin denetim mekanizmaları oluşturulmakta,
Kişisel verilerin güvenli şekilde saklanması için gerekli teknik tedbirler alınmakta
Kişisel verilerin saklama alanlarına ilişkin teknolojik gelişmeler uyarınca güvenlik sistemleri kurulmakta.
Kişisel verilerin saklanması ile ilgili teknik ve idari riskler hakkında çalışanlarımızı bilgilendirerek farkındalık yaratılmakta
Kişisel verilerin saklanması için üçüncü kişilerle iş birliği yapılması durumunda kişisel verilerin aktarıldığı şirketler ile yapılan sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, aktarılan kişisel verilerin korunması ve güvenli saklanması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer verilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ


Kişisel verilerin hukuka aykırı erişimi, saklanması ve işlenmesini önlemek için teknolojik olanaklar ve uygulama maliyetlerine göre idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.
Çalışanlarımız kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi hakkında eğitilmekte ve bilgilendirilmekte,
Kişisel verilerin işlenmesi amacıyla üçüncü kişilerle iş birliği yapıldığı hallerde kişisel verileri işleyen şirketler ile yapılan sözleşmelerde; kişisel verileri işleyen kişilerin gerekli güvenlik tedbirlerinin almasına ilişkin hükümlere yer verilmekte,
Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi veya veri sızıntısı olması halinde KVK Kurul'una durumu bildirerek bu hususta mevzuat tarafından öngörülen incelemeleri yaptırmaktadır ve tedbirler alınmaktadır.

10.1. Kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için:

Teknik uzmanlığı olan çalışanlar istihdam edilmekte,
Teknik tedbirler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmekte,
Şirketimiz içerisinde erişim yetkilendirme prosedürleri oluşturulmakta,
Aldığımız teknik tedbirlerin ve denetim süreçlerinin raporlanmasına ilişkin prosedürler belirlenmekte,
Şirketimiz içerisinde kullanılmakta olan veri kayıt sistemleri mevzuata uygun şekilde oluşturulmakta ve periyodik olarak denetimleri yapılmakta,
Çalışanlarımız kişisel verilere erişim, yetkilendirme hususlarında eğitilmekte ve bilgilendirilmekte,
Kişisel verilerin işlenmesi, saklanması gibi faaliyetler amacıyla üçüncü kişilerle iş birliği yapıldığı hallerde kişisel verilere erişim sağlayan şirketler ile yapılan sözleşmelerde; kişisel verilere erişim sağlayan kişilerin gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer verilmekte,
Kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemeyi sağlamak üzere teknolojik gelişmeler dahilinde güvenlik sistemleri kurulmaktadır.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI


Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında Kişisel Veri Sahibi' nin bilgilendirilmesi ve bu bilgilendirmeye ilişkin sistem ve alt yapılar kurulmaktadır.
Kişisel Veri Sahibi kişiler verileri üzerinde;
Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme ve talepte bulunma
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptirler.

11.1. Kişisel verilere ilişkin hakların kullanılması

Kişisel Veri Sahibi, Kişisel verileri ile ilgili talebini
Farmarenk LTD.ŞTİ. Armada İş Merkezi, 14. Kat, Beştepe Mahallesi, Eskişehir Yolu (Dumlupınar Blv.) No:6, 06560 Yenimahalle/Ankara adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak veya info@iyilestir.com hesabına E-posta göndererek
Başvuruda
a) Ad, Soyad ve başvuru yazılı ise imza,
b) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
ç ) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
d) Talep konusu,
bulunması zorunludur.
Ayrıca, Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir. Yazılı başvurularda, tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir.
Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun tarafımıza ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.
Söz konusu talepler bireysel olarak yapılacak olup yetkisiz üçüncü kişilerin kişisel veriler ile ilgili yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

11.2. Başvurunun değerlendirilmesi ve Cevaplama Süresi:

Kişisel verilere ilişkin talepler, niteliğine göre en kısa sürede ve her halükârda en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılır.
Başvuru sırasında veya başvuru değerlendirilirken ek bilgi ve belge talep edilmesi söz konusu olabilecektir.

11.3. Başvurunun reddedilmesi:

Kişisel veriler ile ilgili başvurular;
-Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, pazarlama, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi
-Kişisel verilerin özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi
-Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
-Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi
-Kişisel Veri Sahibi tarafından alenileştiren kişisel verilerin işlenmesi
-Başvurunun haklı bir nedene dayanmaması,
-Başvurunun ilgili mevzuata aykırı bir istem içermesi,
-Başvuru usulüne uyulmaması
hallerinde gerekçelendirilerek reddedilir.
KVKK Politikası’ nda belirtilen cevaplandırma süresinin başlayabilmesi için yapılan taleplerin yukarıda açıklanan yöntemlerle ve başvuranın kimliğinin tevsik edici bilgi ve belgelerle göndermeniz gerekmektedir.
Talep kabul edilir ise ilgili işlem uygulanır ve yazılı veya elektronik ortamda bildirim yapılır. Talebin reddi halinde ise, gerekçesi açıklanarak yazılı veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirilir.
Başvurunun reddedilmesi, verdiğimiz cevabı yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; başvuru sahibinin cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunu'na şikâyette bulunma hakkı bulunmaktadır.

DOKÜMANIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI


KVKK Politikası basılı kâğıt ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda saklanır. En az iki yılda bir gözden geçirilir ve güncellenir. KVKK Politikası Şirket internet sitesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir.
Yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, KVKK Politikasının ıslak imzalı eski nüshaları Yönetim kurulunun yazılı onayı ile iptal edilerek (iptal kaşesi vurularak veya iptal yazılarak) imzalanır ve 5 yıl süre ile saklanır.
İyileştir’e aşağıda yer alan iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri :
info@iyilestir.com